0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

سرور و متعلقات

دسته : تجهیزات شبکه (IT )

انواع سرور و ذخیره ساز در برندها و ظرفیت های مختلف به همراه متعلقات