0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

انواع باتری و باتری شارژر

دسته : الکتریکال و الکترونیک (صنعتی )

انواع باتری و باتری شارژر ( سیلد لید اسید ، نیکل کادمیوم ، خشک ، اتمی و ... )