0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

سنسورهای دور و سرعت

دسته : الکتریکال و الکترونیک (صنعتی )

انواع سنسور دور و سرعت PROXIMITY SENSOR