0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

شیم

دسته : مکانیک و هیدرولیک (صنعتی )

شیم ( SHIMS ) در ابعاد و انواع مختلف 

شیم ساده و ...