0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

رک

دسته : تجهیزات شبکه (IT )

رک دیواری و ایستاده در انواع و برندهای مختلف