0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

کابل شبکه

دسته : تجهیزات شبکه (IT )

انواع کابل شبکه Indoor و Outdoor در برندهای ایرانی و خارجی 

UTP , FTP , SFTP , STP